ALLMÄNNA VILLKOR

 

Avtal mellan Genereramera AB och ”Återförsäljaren” såsom klass/förening/lag/skola.

 

I samband med att en klass/förening/skola/lag vill börja sälja Genereramera´s produkter ingås ett avtal mellan återförsäljaren och Genereramera. Detta avtal innebär att Genererameras produkter endast är avsett att vidareförsäljas av klass/förening/skola/lag för ett gemensamt mål och under en tidsperiod och de intjänade pengarna skall således tillfalla klassen/föreningen/skolan/laget och inte tillfalla enskild person. Syftet skall vara att uppfylla en grupps gemensamma mål.

 

Genereramera AB är i och med detta avtal inte arbetsgivare till klassen/föreningen/skolan/laget. Klassen/föreningen/skolan/laget är i och med detta avtalet inte arbetstagare till Genereramera AB och ej heller återförsäljare på kommission.

 

Klassen/föreningen/skolan/laget utser en kontaktperson som skall sköta all kontakt med Genereramera AB. Denna kontaktperson måste vara myndig och ej belastad med betalningsanmärkningar och accepterar en eventuell anmärkningskontroll utförs. Det är kontaktpersonen som har ansvaret för all kontakt med Genereramera samt ansvaret för betalning och att allt blir redovisat korrekt. Kontaktpersonen för klassen/föreningen/skolan/laget godkänner således i och med ingång av detta avtal att detta avtalets punkter samt att denne även är utsedd och har fullmakt för klassen/föreningen/skolan/laget att ansvara för dess försäljning och redovisning.

 

Kontaktpersonens personuppgifter sparas och behandlas i databas hos Genereramera under detta avtals giltighetstid och för en skälig tid därefter Genom att godkänna villkoren i detta avtal samtycker Kontaktpersonen till Genererameras behandling av Kontaktpersonens personuppgifter som den beskrivits ovan. Vid eventuella frågor angående behandling av personuppgifter så kan kontakt tas med Genereramera  på tfn +46 31 309 15 10.

 

Vid genomförd säljperiod är det dags att lägga beställningen – detta ombesörjs av den utsedde kontaktpersonen och görs lämpligen

 

1.     Kontaktpersonen ska lägga skriftlig beställning av produkter till Genereramera via info@genereramera.se

Viktigt att ange rätt leveransadress samt en mailadress dit orderbekräftelse kan skickas!

 

Genereramera har som målsättning att distribuera order samma dag och meddelar kontaktpersonen vilken leveransdag som är lämplig för bägge parter. Direkt då ordern är packad och skickad kommer ett leveransbesked att skickas per mail till kontaktpersonen.

Genereramera äger avböja en beställning eller avbryta en leverans om Genereramera bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om Återförsäljaren eller Kontaktpersonen erhållit betalningsanmärkning.

När man åtar sig att sälja Genererameras produkter åtar man sig även att följa de instruktioner som lämnas av Genereramera i samband med köp och försäljning av produkterna.

 

Snarast då man erhållit sin order är det viktigt att gå igenom och kontrollera så att allt är rätt. Om något inte skulle stämma så måste man kontakta Genereramera senast 3 dagar efter mottagen leverans detta är viktigt då informations finns hos Generereamera om packningen och detta skall kontrolleras vid eventuella felaktigheter.

 

 

Genereramera äger rätt att ange rekommenderat pris för produkterna mot slutkund.

Kontaktpersonen skall ansvara att betalning för erhållen faktura skall göras inom den tid som står på fakturan. Om betalning inte sker inom rätt tid så utgår dröjsmålsränta uppgående till Riksbankens gällande referensränta + 8 %- enheter. När full betalning för faktura är erlagd anses ärendet vara slutreglerat.

klassen/föreningen/skolan/laget erhåller betalning från slutkund samt erhåller faktura från Genereramera och därmed behåller mellanskillnaden.

 

13. Slutkundens ångerrätt och reklamationsrätt

Genom detta avtal åtar sig Genereramera att informera Återförsäljaren genom Kontaktpersonen om dennes eventuella skyldigheter enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen kan ge slutkund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att produkterna avlämnats till slutkund. Om köpet avser flera produkter, börjar ångerfristen löpa när den sista varan avlämnas till slutkund.